Φαρμακείο Σιταρίδου 2310 65 55 66
Το καλάθι μου

Πολιτική προστασίας & Cookies

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Ο ιστότοπος https://skgpharmacy.gr/ είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διαδικτυακής πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (στο εξής η Εταιρεία), που εδρεύει στον Δήμο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, επί της οδού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, αριθ. 5, Τ.Κ. 56431, e-mail επικοινωνίας: katerinafarmakeio@gmail.com. Η προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων όλων όσων επισκέπτονται τον ιστότοπο https://skgpharmacy.gr/, αποτελεί προτεραιότητά μας ώστε να απολαμβάνετε όλες μας τις υπηρεσίες με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Στα πλαίσια αυτής της διαρκούς προσπάθειας, αμέσως παρακάτω θα σας εξηγήσουμε τη φύση, τον τρόπο και τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε καθώς και τα δικαιώματά σας, ώστε  η συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται για την επεξεργασία, να δίδεται, πριν τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, κατόπιν πλήρους και διαφανούς ενημέρωσης.

Η  Επιχείρηση αναγνωρίζει και σέβεται την σημασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία χειρίζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, και για το λόγο αυτό έχει προσαρμόσει απόλυτα την πολιτική της στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) 2016/679/ΕΚ.

Με την παρούσα δήλωση η Επιχείρηση επιθυμεί να ενημερώσει, όσους έρχονται σε επαφή μαζί της, τηλεφωνικώς, στην ηλεκτρονική της διεύθυνση ή τον ιστότοπό της, καθώς και όσους χρησιμοποιούν κάποια από τις υπηρεσίες της, με ποια ιδιότητα, για ποιο σκοπό και με ποια νόμιμη βάση επεξεργάζεται πληροφορίες που τους αφορούν και μπορούν να χρησιμεύσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή τους – δηλαδή τα προσωπικά τους δεδομένα – και ειδικότερα:

 • τις κατηγορίες των δεδομένων,
 • τις πηγές των δεδομένων,
 • τα κριτήρια προσδιορισμού της χρονικής περιόδου τήρησης των δεδομένων,
 • τα δικαιώματα που τους παρέχει ο Κανονισμός αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα και τέλος,
 • τις πολιτικές και τα λοιπά μέτρα προστασίας που λαμβάνονται από την Επιχείρηση, καθώς και τις εγγυήσεις ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που τους παρέχονται από την Εταιρεία.

Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα δήλωση της Επιχείρησης.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, εάν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο της παρούσης δήλωσης, καθώς και αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα κάτωθι σχετιζόμενα με τα προσωπικά σας δεδομένα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@skgpharmacy.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 65 55 66

1. Πηγές Δεδομένων

Συγκεντρώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από διάφορες πηγές και ειδικότερα:

(α) Προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε απευθείας εσείς´

(β) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα, όπως μέσω των cookies (οράτε πολιτική cookies κατωτέρω) ενδέχεται να συλλέγεται:

 • Η διεύθυνση IP σας,
 • Τα αναγνωριστικά cookies σας,
 • Το πρόγραμμα περιήγησής σας,
 • Η τοποθεσία σας,
 • Οι ιστοσελίδες που επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας (https://skgpharmacy.gr), καθώς και

(γ)    Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από άλλες πηγές, δηλαδή από άλλες δημόσιες αρχές καθώς και από δημόσια προσβάσιμες πηγές.

2. Κατηγορίες Δεδομένων

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, κατά περίπτωση, είναι:

 • Απλά Δεδομένα, όπως ιδίως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο,e- mail, κ.λπ.
 • Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας, όπως ιδίως δεδομένα που αφορούν την υγεία και δεδομένα που αφορούν την εθνοτική καταγωγή.

3.  Σκοπός Επεξεργασίας

Οι λόγοι που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, κατά περίπτωση, είναι:

 • να επικοινωνήσουμε μαζί σας,
 • να απαντήσουμε σε ερωτήματά σας,
 • να διεκπεραιώσουμε αιτήσεις σας,
 • να αξιολογήσουμε το βιογραφικό σας για την σύναψη συμβάσεως έργου,
 • να συνάψουμε μαζί σας συμβάσεις,
 • να εκτελέσουμε τις εκ των συμβάσεων υποχρεώσεις μας προς εσάς,
 • να υλοποιήσουμε τις νομικές υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το εσωτερικό και ενωσιακό δίκαιο,
 • να οργανώσουμε την δραστηριότητά μας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τέλος,
 • μέσω των καταγραφικών συστημάτων κλειστού κυκλώματος (CCTV), να προστατεύσουμε την ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας, αλλά και των εργαζομένων μας και παντός τρίτου που εισέρχεται νομίμως σε αυτές, από εισβολή τρίτων μη εχόντων εργασία στους χώρους μας και από τυχόν εγκληματική ενέργεια εις βάρος των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και όσων χρησιμοποιούν νομίμως τις εγκαταστάσεις της.

4. Νομικές βάσεις Επεξεργασίας

Ειδικότερα, κατά περίπτωση, οι νόμιμες βάσεις στις οποίες στηρίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι οι κάτωθι:

 Άρθρο 6 παρ.1α ΓΚΠΔ Όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
 Άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ Επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία εσείς είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από την σύναψη της σύμβασης.
 Άρθρο 6 παρ. 1γ ΓΚΠΔ Επεξεργασία απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωσή μας όπως αυτή προκύπτει από το Ενωσιακό ή Εθνικό Δίκαιο.
 Άρθρο 6 παρ. 1ε ΓΚΠΔ Επεξεργασία που τυγχάνει απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημό-

σιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

 Άρθρο 6 παρ.1στ ΓΚΠΔ Επεξεργασία απαραίτητη για τους σκοπούς των εν- νόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία εφόσον έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ως υποκειμένων των δεδομένων.

Και σε ότι αφορά δεδομένα ειδικής κατηγορίας:

 Άρθρο 9 παρ. 2α ΓΚΠΔ Όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας ειδικής κατηγορίας (υγείας, εθνοτικής καταγωγής, κ.λπ.), για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
 Άρθρο 9 παρ. 2β ΓΚΠΔ Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων στον τομέα κοινωνικής προστασίας, εφόσον επιτρέπεται.

πεται από το ενωσιακό ή το εσωτερικό δίκαιο.

Σε ότι αφορά δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα:

 Άρθρο 10 ΓΚΠΔ Όταν η επεξεργασία επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το ενωσιακό ή εσωτερικό δίκαιο.

5. Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Κοινοποίηση σε Τρίτους

Η Επιχείρηση δεν προβαίνει σε αθέμιτη κοινοποίηση ή διαβίβαση σε τρίτους των προσωπικών δεδομένων σας. Επομένως δεν θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτα μέρη για λόγους εμπορικής προώθησης.

Χρησιμοποιούμε εκτελούντες την επεξεργασία, δηλαδή τρίτους, που μας παρέχουν υπηρεσίες. Έχουμε δεσμεύσει συμβατικά τους εκτελούντες την επεξεργασία, ώστε να μη μπορούν να διαχειριστούν τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός και αν τους δώσουμε συγκεκριμένες οδηγίες και έτσι δεν θα μοιρασθούν τα προσωπικά σας δεδομένα με κανένα εκτός από εμάς, ενώ θα διατηρούν τα δεδομένα σας με ασφάλεια για την περίοδο που τους έχουμε υποδείξει.

Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να έχουμε νομική υποχρέωση να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας. Τέτοια περίπτωση συντρέχει κατόπιν δικαστικής εντολής ή όταν συνεργαζόμαστε με άλλες δημόσιες αρχές και οργανισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δυνάμει διατάξεων του Ενωσιακού ή Εσωτερικού Δικαίου.

H Επιχείρηση, επομένως, ενδέχεται να κοινοποιήσει ή να διαβιβάσει δεδομένα σας σε τρίτους, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα όταν υφίσταται:

 • Προηγούμενη συγκατάθεση σας ως υποκειμένων των δεδομένων ή
 • Έννομη υποχρέωση να κοινοποιήσει δεδομένα προς Αρμόδιους Κρατικούς Φορείς και Οργανισμούς και στις αρμόδιες Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, εφόσον ζητηθεί νομίμως και αρμοδίως.

7.  Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων σας

Η Επιχείρηση διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο διαρκεί ο σκοπός επεξεργασίας. Μετά τη λήξη του, η Επιχείρηση διατηρεί, σύννομα, τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν είναι αναγκαίο, για τη συμμόρφωση με νομική της υποχρέωση, απορρέουσα από διατάξεις του Ενωσιακού ή Εθνικού Δικαίου, καθώς και στην περίπτωση που η διατήρηση τυγχάνει αναγκαία για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αναλόγως της νόμιμης βάσης στην οποία στηριζόμαστε για να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

9.1 Δικαίωμα Πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε:

α) επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας και β) αντίγραφο αυτών των δεδομένων

Για να υποβάλλετε αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ακόμα και προφορικώς, ωστόσο, σας συνιστούμε να το υποβάλλετε εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία του αιτήματός σας

Μπορεί να μην επιθυμείτε όλα τα προσωπικά δεδομένα που η Επιχείρηση έχει για εσάς. Για το λόγο αυτό, θα διευκόλυνε και θα επιτάχυνε την διαδικασία αν μας διευκρινίζατε, επακριβώς, ποια δεδομένα θέλετε.

Όταν κάνετε αίτημα πρόσβασης (παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) είναι απαραίτητο να περιλάβετε τις κάτωθι πληροφορίες:

 • Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
 • Τυχόν πληροφορίες που χρησιμοποιεί η Επιχείρηση για να σας ταυτοποιήσει ή να σας διαφοροποιήσει από άλλους ανθρώπους με το ίδιο όνομα, όπως κωδικό κ.λπ.
 • Λεπτομέρειες ή σχετικές ημερομηνίες που θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε αυτό που χρειάζεσθε. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Υπόδειγμα Επιστολής «ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

 Πότε μπορεί η Επιχείρηση να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης;

Η Επιχείρηση δύναται να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης, αν τα δεδομένα σας συμπεριλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα άλλου προσώπου, εκτός όταν:

 • Το άλλο πρόσωπο έχει συγκατατεθεί στην κοινοποίηση των δεδομένων του ή τυγχάνει εύλογο να σας χορηγηθούν οι εν λόγω πληροφορίες χωρίς την συγκατάθεση του άλλου προσώπου.
 • Για την λήψη της σχετικής απόφασης η Επιχείρηση θα χρειασθεί να ρυθμίσει το δικό σας δικαίωμα πρόσβασης έναντι των δικαιωμάτων του άλλου προσώπου αναφορικά με τις δικές του πληροφορίες.

Η Επιχείρηση δικαιούται επίσης να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης όταν είναι καταφανώς αβάσιμο ή καταχρηστικό.

Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση θα πρέπει να σας ενημερώσει και να αιτιολογήσει την απόφασή της. Θα πρέπει επίσης να σας ενημερώσει για το δικαίωμά σας να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή ακόμα και να προσφύγετε ενώπιον Δικαστηρίων.

 Πόσο καιρό θα χρειασθεί για να μου απαντήσει η Επιχείρηση;

Η Επιχείρηση έχει ένα μήνα για να απαντήσει στο αίτημά σας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ίσως χρειασθεί επιπλέον χρόνο για να εκτιμήσει το αίτημά σας και μέχρι δυο μήνες για να σας απαντήσει. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τον επιπλέον χρόνο, η Επιχείρηση θα σας ενημερώσει εντός μηνός για ποιο λόγο χρειάζεται περισσότερο χρόνο.

 Μπορεί η Επιχείρηση να χρεώσει τέλος (παράβολο) για την ικανοποίηση του δικαιώματός μου πρόσβασης;

Ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων θα σας παρασχεθεί δωρεάν. Ωστόσο, εάν το αίτημά σας τυγχάνει καταφανώς καταχρηστικά επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό, ενδέχεται να σας επιβάλλει τέλος για τα διοικητικά έξοδα που σχετίζονται με αυτό.

Αίτηση χορήγησης προσωπικών δεδομένων

9.2  Δικαίωμα Ενημέρωσης

Επίσης έχετε το δικαίωμα να σας ενημερώσουν για τα κάτωθι:

 • Για ποιο σκοπό επεξεργάζεται η Επιχείρηση τα δεδομένα σας
 • Με ποιον τα μοιράζεται ή σε ποιόν τα κοινοποιεί
 • Πόσο καιρό θα αποθηκεύει τα δεδομένα σας και πως έλαβε αυτήν την απόφαση
 • Ότι έχετε τα δικαιώματα να αμφισβητήσετε την ακρίβεια των δεδομένων σας να ζητήσετε την διαγραφή τους να εναντιωθείτε στην χρήση τους να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ενημέρωση της πηγής των δεδομένων εάν τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων εάν διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα.

9.3 Δικαίωμα Διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ελλιπή.

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας θα πρέπει να ενημερώσετε την Επιχείρηση ότι αμφισβητείτε την ορθότητα και πληρότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Θα πρέπει να προσδιορίσετε ποια δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή, να εξηγήσετε πως η Επιχείρηση θα πρέπει να τα διορθώσει και να μας παράσχετε σχετικά αποδεικτικά των ανακριβειών.

Όταν μας ζητήσετε την διόρθωση των στοιχείων σας, θα ελέγξουμε, επιμελώς, εάν τα δεδομένα είναι ακριβή ή όχι, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που θα μας προσκομίσετε και αυτών που κατέχουμε. Ακολούθως, θα σας ενημερώσουμε εάν τα έχουμε διορθώσει, διαγράψει ή εάν έχουμε συμπληρώσει τα δεδομένα. Στην περίπτωση που θεωρούμε ότι δεν τεκμηριώνεται η ανακρίβεια ή μη πληρότητα των δεδομένων, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, παρέχοντας ταυτόχρονα αιτιολόγηση της αρνητικής μας απάντησης. Εάν έχουμε κοινοποιήσει τα δεδομένα σε τρίτους, η Επιχείρηση θα επικοινωνήσει μαζί τους και θα τους ενημερώσει για την διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων, εκτός αν αυτό αποβαίνει ανέφικτο ή απαιτεί δυσανάλογες προσπάθειες. Παράλληλα, εφόσον το επιθυμείτε, μπορούμε να σας πληροφορήσουμε σε ποιους αποδέκτες διαβιβάσαμε τα δεδομένα σας.

9.4  Δικαίωμα Διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει η Επιχείρηση ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Ειδικότερα, το δικαίωμα αυτό ασκείται:

 • όταν η νόμιμη βάση της επεξεργασίας τυγχάνει η συγκατάθεσή σας και εσείς την ανακαλείτε, οπότε, εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν,
 • όταν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβάλλονται κατ’ άλλο τρόπο ή παράνομα σε επεξεργασία ή εάν εσείς αντιτάσσεσθε στην επεξεργασία και δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία και τέλος,
 • εάν τα δεδομένα συνελέγησαν παράνομα ή όταν ήσασταν παιδί στο πλαίσιο παροχής επιγραμμικής (on-line) υπηρεσίας.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για ένα απόλυτο δικαίωμα, καθώς η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιχείρηση τυγχάνει σύννομη, όταν είναι αναγκαία για λόγους όπως, η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση της Επιχείρησης ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Η Επιχείρηση δικαιούται να αρνηθεί τη διαγραφή των δεδομένων στις εξής περιπτώσεις:

 • Όταν η διατήρηση των δεδομένων είναι αναγκαία για λόγους ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση.
 • Όταν η διατήρηση των δεδομένων σας αποτελεί νομική υποχρέωση.
 • Όταν η διατήρηση των δεδομένων σας είναι αναγκαία για λόγους δημοσίας υγείας.
 • Όταν η διατήρηση των δεδομένων σας είναι αναγκαία για την θεμελίωση άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Όταν η διαγραφή των δεδομένων σας θα δυσχέραινε σημαντικά η θα καθιστούσε ανέφικτη την επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας.

9.5 Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

Εναλλακτικά του δικαιώματος για διαγραφή και του δικαιώματος εναντίωσης, όπως αναφέρεται παρακάτω στο 9.7 της παρούσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, μόνο όμως στις εξής περιπτώσεις:

 • Όταν επικαλείστε την ανακρίβεια των δεδομένων σας και η Επιχείρηση ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας εξετάζει το σχετικό αίτημα
 • Όταν η επεξεργασία είναι παράνομη.
 • Όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον σκοπό της επεξεργασίας, αλλά εσείς ζητάτε την τήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση νομικών σας αξιώσεων.
 • Όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και η Επιχείρηση ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας εξετάζει την ύπαρξη υπέρτερου εννόμου συμφέροντός της.

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί συνδυαστικά με το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα εναντίωσης και συγκεκριμένα:

α. εάν ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών σας δεδομένων, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα η Επιχείρηση εξετάζει το αίτημα διόρθωσης ή

β. εάν ζητήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, μπορείτε να ζητήσετε παράλληλα τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα η Ε.Ε.Τ.Α.Α. εξετάζει το αίτημα εναντίωσης.

9.6  Δικαίωμα στην Φορητότητα των Δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από την Επιχείρηση, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. XML, JSON, CSV, κ.λπ.). Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από την Επιχείρηση να διαβιβάσει τα εν λόγω δεδομένα χωρίς αντίρρηση απευθείας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Το δικαίωμα στη φορητότητα μπορεί να ασκηθεί από εσάς, μόνο όταν συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα (δηλαδή αποκλείονται τα έντυπα αρχεία).
 • Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι, είτε η συγκατάθεσή σας, είτε η εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος (άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ).
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν σε εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων και έχουν παρασχεθεί από εσάς.
 • Η άσκηση του δικαιώματος δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

9.7 Δικαίωμα Εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν η επεξεργασία βασίζεται είτε σε καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή στην ύπαρξη εννόμου συμφέροντος από πλευράς της εταιρείας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Η Επιχείρηση θα οφείλει να σταματήσει την εν λόγω επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

9.8  Δικαίωμα στην μη Αυτοματοποιημένη Ατομική Λήψη Αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης Προφίλ

Εάν η Επιχείρηση χρειασθεί να λάβει απόφαση που παράγει έννομα αποτελέσματα για εσάς με αποκλειστικά αυτοματοποιημένη μέθοδο, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 • Η Επιχείρηση ως υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί νομίμως να λάβει τέτοια απόφαση, μόνον εάν μας έχετε παράσχει την ρητή συγκατάθεσή σας ή όταν η απόφαση είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ μας ή η εάν λόγω απόφαση επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το Εθνικό Δίκαιο και το οποίο προβλέπει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου.
 • Εάν η εν λόγω απόφαση ληφθεί ως αναγκαία για την σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης μεταξύ μας, ήτοι της Επιχείρησης ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας και εσάς ως υποκειμένου των δεδομένων ή βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την απόφαση, ώστε η Επιχείρηση θα υποχρεούται να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων σας, την εξασφάλιση ανθρώπινης παρέμβασης στην λήψη της απόφασης ή το δικαίωμα έκφρασης άποψης καθώς και αμφισβήτησης της απόφασης από εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων.
 • Εάν η Επιχείρηση προτίθεται να προβεί σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, θα σας παράσχει, κατά τη λήψη των δεδομένων (όταν τα έχει συλλέξει από εσάς) ή σε εύλογο χρόνο (όταν αυτά έχουν ληφθεί από άλλη πηγή), και τις εξής επιπλέον πληροφορίες:
  • σχετικά με το αν και κατά πόσον λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
  • σχετικά με τη λογική που ακολουθείται,
  • σχετικά με τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της επεξεργασίας,
  • ενημέρωση σχετικά το δικαίωμα του υποκειμένου για εναντίωση, το οποίο περιγράφεται με σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.
 • Δικαιούσθε στην περίπτωση που λαμβάνει χώρα κατάρτιση προφίλ, να εξασφαλίζετε τον περιορισμό της επεξεργασίας σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής,
 • Η Επιχείρηση θα είναι υποχρεωμένη να διαγράψει τα σχετικά προσωπικά δεδομένα, εάν η βάση της κατάρτισης προφίλ είναι η συγκατάθεσή σας και αυτή ανακληθεί ή αν ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του, και εφόσον δεν συντρέχει άλλη νομική βάση επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.

10.Δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εάν διαπιστώσετε ότι λαμβάνει χώρα παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή ότι έχουν παραβιασθεί τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, με την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Επιχείρησης (DPO) για το σχετικό ζήτημα, έχετε δηλαδή ασκήσει προς την Επιχείρηση τα δικαιώματά σας και είτε δεν λάβατε απάντηση εντός μηνός (παρατεινομένης της προθεσμίας σε δυο μήνες σε περίπτωση πολύπλοκου αιτήματος), είτε κρίνετε ότι η απάντηση που λάβατε από την Επιχείρηση δεν είναι ικανοποιητική και το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3 TK 11523 Αθήνα complaints@dpa.gr, φαξ 2106475628 (για περισσότερες πληροφορίες δείτε και την δικτυακή Πύλη της Αρχής www.dpa.gr).

11.  Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρηση εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων προς αποτροπή καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κοινολόγησης ή διαβίβασης σε μη δικαιούμενο πρόσωπο ή φορέα με οποιονδήποτε τρόπο.

Η Επιχείρηση διαθέτει σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκαμψης από καταστροφή, τα οποία περιοδικά δοκιμάζει και επικαιροποιεί, έχει μάλιστα θεσπίσει και εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων που επεξεργάζεται.

Προσέτι, για τον σκοπό αυτό, η Επιχείρηση έχει αναθεωρήσει τις συμβάσεις που διατηρεί με εκτελούντες την επεξεργασία, προκειμένου να τους δεσμεύσει συμβατικά στον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, με λήψη και τήρηση μέτρων εξασφάλισής τους από κινδύνους καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κοινολόγησης ή διαβίβασης σε μη δικαιούμενο πρόσωπο ή φορέα, με οποιονδήποτε τρόπο και με υπογραφή τήρησης ρήτρας εμπιστευτικότητας.

12.  Πολιτική Cookies

12.1     Τι είναι τα Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή/ταμπλέτα/κινητό τηλέφωνο ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κ.λπ.).

12.2   Ποιος Νόμος Ισχύει

Τα cookies διέπονται από την «e-Privacy» οδηγία 2002/58/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ (η οποία έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν 3471/2006), όπως ρητώς προβλέπεται και εις τον 2016/679 Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αιτιολογική σκέψη 173.

Σύμφωνα με ισχύον δίκαιο Ν3471/2006 (οράτε άρθρο 4 παρ.5 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 170 του Ν.4070/2012) «Η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του».

Για το λόγο αυτό και κατά την πρώτη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα www.skgpharmacy.gr εμφανίζονται σχετικά αναδυόμενα παράθυρα, όπου μπορεί ο επισκέπτης χρήστης να δηλώσει την συγκατάθεσή του στην εγκατάσταση των cookies που ειδικώς αναφέρονται και πρόκειται για μη λειτουργικά cookies που στοχεύουν στην βελτίωση των υπηρεσιών που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα, όπως είναι:

 • η σύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
 • η ρύθμιση παραμέτρων σε συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας προσαρμοζομένων των πληροφοριών στις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη,
 • cookies στατιστικής ανάλυσης σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών στην ιστοσελίδα και των αριθμό των σελίδων που προβλήθηκαν χωρίς άμεση ταυτοποίηση του χρήστη,

12.3  Εγκαθίστανται και Cookies χωρίς την προηγούμενη Συγκατάθεσή του Χρήστη;

Υπάρχουν «cookies» που έχουν εκτιμηθεί από την Ομάδα  Εργασίας του άρθρου  291 (οράτε και Wp29 Opinion 4/2012) ως τεχνικά-λειτουργικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. Για αυτά ο νόμος δεν απαιτεί προηγούμενη συγκατάθεση.

Διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες:

 • Cookies που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης. (Για παράδειγμα τέτοια cookies είναι απαραίτητα κατά τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας από τον χρήστη). Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα «επίμονα» (persistent) cookies που εγκαθίστανται για τον ίδιο σκοπό και διαρκούν για διάστημα μερικών ωρών.

1WP29: Συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η Ομάδα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά είναι ανεξάρτητη ως προς αυτήν. Απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο των Αρχών Προστασίας Δεδομένων κάθε κράτους-μέλους και εξετάζει θέματα ιδιαίτερης βαρύτητας ή θέματα που παρουσιάζουν ειδικότερο ενδιαφέρον σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και εμπίπτουν στον πρώτο πυλώνα της ΕΕ. Η εξέταση των θεμάτων γίνεται είτε μετά από αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε με πρόταση των μελών της Ομάδας. Η Ομάδα εκδίδει γνωμοδοτήσεις και κείμενα εργασίας. ¨Ήδη μετά την εφαρμογή του 2016/679 Κανονισμού λειτουργεί ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 • Cookies που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση.
 • Cookies που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή ή χρήστη, όπως για παράδειγμα cookies που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
 • Cookies με πολυμεσικό περιεχόμενο, όπως flash Player cookies, κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα. Τέτοια είναι για παράδειγμα τα cookies που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο στην ιστοσελίδα που έχει επισκεφτεί ο χρήστης.
 • Cookies που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.
 • Cookies που «θυμούνται» τις επιλογές του συνδρομητή ή χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. cookies που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μία ιστοσελίδα).
 • Cookies που εγκαθίστανται μέσω πρόσθετων προγραμμάτων (plugins) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων και αφορούν στο διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων μελών που έχουν ήδη πραγματοποιήσει σύνδεση (logged in).

12.4     Πως να Ελέγχετε τα Cookies

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές (browsers) κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου ελέγχου ή/και διαγραφής αυτών, μπορείτε να επισκεφθείτε τις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

12.5  Πως μπορώ να Αποδεχθώ η να Απορρίψω τα Cookies σε αυτόν τον Ιστότοπο;

Μπορείτε εύκολα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους:

 • Αποδέχομαι τα cookies/Απορρίπτω τα cookies.

12.6  Απολύτως απαραίτητα Cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπός μας και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας. Συνήθως ορίζονται μόνο ως απάντηση στις ενέργειες που πραγματοποιήσατε και οι οποίες αποτελούν αίτημα για υπηρεσίες, όπως ο καθορισμός προτιμήσεων απορρήτου, η σύνδεση ή η συμπλήρωση εντύπων.

Μπορείτε να καταργήσετε τα cookies αυτά επιλέγοντας το κατάλληλο εικονίδιο ”opt out” απορρίπτω τα cookies ή να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να σας αποκλείει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά ορισμένα τμήματα του ιστοτόπου δεν θα λειτουργούν στη συνέχεια. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

12.7  Cookies Αποδοτικότητας

Για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τα cookies google web analytics utma, utmz, utmc. Αξιοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για να συντάξουμε εκθέσεις και για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών του ιστοτόπου, του ιστοτόπου από τον οποίο ήρθαν οι επισκέπτες και των σελίδων που επισκέφθηκαν.

Η Google αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες, που συλλέχθηκαν από το cookie, σε εξυπηρετητές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google μπορεί επίσης να μεταφέρει τις εν λόγω πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον απαιτείται να το πράξει από το νόμο, ή αν τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (IP) με άλλα δεδομένα τα οποία κατέχει η Google.

 Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε μια επισκόπηση της ιδιωτικότητας απορρήτου της Google.

12.8 SKROUTZ Analytics

Δεδομένα χρήσης υπηρεσιών Skroutz
Η εταιρεία μας, για να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics, η οποία λειτουργεί με cookies. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, εφόσον έχετε δώσει προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεσή σας μέσω του Skroutz.gr, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz στατιστικά χρήσης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρεία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr, στο τέλος της οποίας μπορείτε και να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι, εφόσον έχετε οδηγηθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω του Skroutz.gr και πραγματοποιήσετε σε εμάς αγορά, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz δεδομένα που αφορούν στη συγκεκριμένη αγορά σας, στο πλαίσιο της εμπορικής συνεργασίας μας με το Skroutz και της χρήσης από εσάς των υπηρεσιών Skroutz. Η κοινοποίηση από εμάς των δεδομένων αυτών γίνεται μέσω cookie και είναι απαραίτητη για την οικονομική εκκαθάριση αυτής της εμπορικής συνεργασίας, της οποίας τυχόν κάνατε χρήση. Λόγω της αναγκαιότητας αυτής, η νομοθεσία μας επιτρέπει να μην ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για την κοινοποίηση αυτών των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr

13.  Πως θα Πληροφορηθώ αν αλλάξει η Πολιτική Cookies;

Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα πολιτική για τα cookies θα εμφανίζεται εγκαίρως στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (https://skgpharmacy.gr/).

14.  Σύνδεσμοι σε άλλους Ιστοτόπους

Όταν σας παρέχουμε συνδέσμους σε ιστοτόπους ή άλλους Οργανισμούς, η παρούσα ανακοίνωση προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω ιστότοποι ή Οργανισμοί επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και εν γένει τις παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες. Για τον λόγο αυτό σας παροτρύνουμε να διαβάσετε τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων στους άλλους ιστοτόπους που επισκέπτεσθε.

15.  Facebook

Διατηρούμε σελίδα στο Facebook για την δική σας ενημέρωση. Δεν μοιραζόμαστε τα στοιχεία σας με άλλον οργανισμό, ωστόσο η ίδια η εταιρεία Facebook Ireland έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας. Για αυτόν το λόγο σας παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας αυτής.

16.  Αναθεώρηση της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα δήλωση υπόκειται σε περιοδικές αναθεωρήσεις και επικαιροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώνεστε μέσω του συνδέσμου: https://skgpharmacy.gr/ στον ιστότοπο της Επιχείρησης.