Φαρμακείο Σιταρίδου 2310 65 55 66
Το καλάθι μου

Αίτηση χορήγησης προσωπικών δεδομένων

Αγαπητέ κύριε/κυρία

Σύμφωνα με τον 2016/679 ΕΚ άρθρο 15, παρακαλώ να μου χορηγήσετε, το αργότερο εντός μηνός από της λήψεως της παρούσης αιτήσεως, τα προσωπικά μου δεδομένα που αφορούν στο θέμα και την χρονική περίοδο από Εάν για την χορήγηση των στοιχείων απαιτούνται επιπλέον πληροφορίες από εμένα ή η καταβολή εύλογου τέλους παρακαλώ να με ενημερώσετε άμεσα. Εάν δεν είσθε αρμόδιος για την λήψη της αιτήσεώς μου, παρακαλώ να τη διαβιβά- σετε στον αρμόδιο υπάλληλο και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Επιχείρησής σας. Εάν χρειάζεσθε συμβουλευτική υποστήριξη για την διεκπεραίωση του αιτήματός μου μπορεί να σας επικουρήσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μετά τιμής, Ο/Η Αιτών/ούσα